Podmínky použití

Ahoj. Mali by ste si prečítať tieto zmluvné podmienky v celom rozsahu, pretože sa uplatňujú pri každej návšteve X Tronic klub a používaní ktorejkoľvek z jeho funkcií. Avšak pre prípad, že by ste niekedy potrebovali pripomenúť hlavné body, tu je rýchle zhrnutie:

Nie sme zodpovední za nič, čo zverejníte alebo poviete, keď ste na X Tronic klub, a nemonitorujeme obsah stránok. Ak však vidíme alebo nás niekto upozorní, že ste zverejnili niečo, čo považujeme za nevhodné, potom je dovolené ich podľa nášho uváženia odstrániť.
Ak zverejníte akýkoľvek obsah, ktorý skutočne patrí niekomu inému, a ktorý sa naštve (alebo dokonca zavolá svojich právnikov), nie sme v palebnej línii. Musíte prevziať zodpovednosť za to, čo zverejňujete.
Prečítajte si naše Pokyny pre komunitu a Tipy pre bezpečnosť, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako a čo nerobiť, a informácie o bezpečnosti.
Ak máte obavy z toho, ako vaše údaje používa X Tronic klub, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a chránime vaše súkromie pri používaní X Tronic klub. Používaním X Tronic klub súhlasíte s tým, že môžeme tieto údaje používať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Naše webové stránky a aplikácie tiež používajú súbory cookie alebo podobné technológie, o ktorých vám tu povieme viac. Svoj prehliadač a nastavenia mobilných zariadení môžete nastaviť tak, aby blokovali súbory cookie a miestne úložné zariadenia, ale ak tak urobíte, nebudete môcť získať prístup k funkciám, ktoré X Tronic klub ponúka.
Celý právny kúsok
X Tronic klub je webová stránka a aplikácia sociálnych médií, ktorá slúži ako fórum na stretávanie nových ľudí, miesto na diskusie a zdieľanie fotografií, správ a informácií. Má to byť zábavné miesto na návštevu a je pre nás (a pre vás) dôležité, aby to zostalo bezpečné a priateľské prostredie, takže súhlasíte s tým, že X Tronic klub budete používať iba spôsobom, ktorý je v súlade s jeho účelom a ktorý je v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, ako aj s pokynmi pre komunitu X Tronic klub a bezpečnostnými tipmi („podmienky“). Keď spomenieme X Tronic klub, máme na mysli www.klub.xtronic.sk spolu s pridruženými webmi a aplikáciami.

Podmienky platia vždy, keď navštívite X Tronic klub, bez ohľadu na to, či ste sa rozhodli zaregistrovať u nás, alebo si ich chcete zvoliť, preto si ich pozorne prečítajte. Prístupom, používaním, registráciou alebo prijímaním služieb ponúkaných na X Tronic klub prijímate a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami.

AK NESÚHLASÍTE A SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI, KEDY NEMUSÍTE PRÍSTUPOVAŤ ALEBO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU ALEBO STRÁNKU.

1. Používanie aplikácie a webu a pravidlá týkajúce sa obsahu
Kto môže používať X Tronic klub?
X Tronic klub je miestom stretnutí dospelých. X Tronic klub, vrátane akýchkoľvek jeho funkcií, môžete používať, iba ak sa vám stane 18 rokov alebo viac (alebo plnoletosť v krajine, v ktorej žijete, ak je náhodou viac ako 18 rokov).

Zaručujete, že máte právo, oprávnenie a kapacitu vstúpiť do Podmienok a byť nimi viazaní a že používaním X Tronic klub nebudete porušovať žiadne zákony alebo nariadenia krajiny, v ktorej žijete. Nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov a predpisov.

Ďalej zaručujete, že za vás neboli právoplatne odsúdení a nepodlieha vám nijaký súdny príkaz týkajúci sa napadnutia, násilia, sexuálneho správania alebo obťažovania.

Aký druh obsahu môžem zverejniť alebo nahrať na X Tronic klub?
Na X Tronic klub môžete zverejňovať alebo nahrávať všetky druhy vecí, vrátane fotografií, e-mailov, správ a iného obsahu („Obsah“).

Existujú určité pravidlá, čo je prijateľné, takže keď používate X Tronic klub, nemôžete uverejňovať, odosielať ani nahrávať žiadny obsah, ktorý:

obsahuje výhovorky alebo jazyk, ktorý by sa mohol považovať za urážlivý alebo ktorý by mohol obťažovať, rozrušovať, uvádzať do rozpakov, znepokojovať alebo obťažovať inú osobu;
je obscénny, pornografický alebo inak môže urážať ľudskú dôstojnosť;
je násilnícky, uráža alebo vyhráža sa alebo propaguje, zobrazuje alebo podporuje násilie, sebapoškodzovanie, samovraždu, rasizmus, sexizmus, nenávisť alebo fanatizmus;
podporuje akúkoľvek nezákonnú činnosť vrátane, ale bez obmedzenia, terorizmu, podnecovania rasovej nenávisti alebo ktorých samotné podanie predstavuje spáchanie trestného činu;
je hanlivé;
sa týka komerčných aktivít (vrátane, ale bez obmedzenia, predaja, súťaží a reklamy, odkazov na iné webové stránky alebo telefónnych čísel prémiovej linky);
zahŕňa prenos „nevyžiadanej“ pošty alebo „spamu“;
vydáva sa za osobu, spoločnosť alebo značku s úmyslom oklamať alebo zmiasť ostatných;
obsahuje akýkoľvek spyware, ad

výrobky, vírusy, poškodené súbory, programy červov alebo iný škodlivý kód určený na prerušenie, poškodenie alebo obmedzenie funkčnosti alebo prerušenia akéhokoľvek softvéru, hardvéru, telekomunikácií, sietí, serverov alebo iného zariadenia, trójskeho koňa alebo iného materiálu určeného na poškodenie, interferenciu s, neoprávneným odpočúvaním alebo vyvlastnením akýchkoľvek údajov alebo osobných údajov, či už od spoločnosti X Tronic klub alebo iným spôsobom;
sám alebo jeho zverejnenie porušuje práva akejkoľvek tretej strany (vrátane, bez obmedzenia, práv duševného vlastníctva a práv na súkromie);
ukazuje inej osobe, kde bol takýto Obsah vytvorený alebo distribuovaný bez vedomia tejto osoby, a bez toho, aby tejto osobe bola poskytnutá príležitosť odmietnuť takéto vytvorenie alebo distribúciu; alebo
obsahuje obrázky detí, aj keď ste tiež na fotografii, alebo ohrozuje neplnoletých.
Pri výbere Obsahu, ktorý sa rozhodnete zverejniť, nahrať alebo odoslať prostredníctvom X Tronic klub, prosím, použite zdravý rozum, pretože za tento Obsah nesiete výhradnú zodpovednosť.

Na sledovanie a kontrolu účtov a správ s ohľadom na obsah, ktorý naznačuje porušenie týchto Podmienok, používame kombináciu automatizovaných systémov a tímu moderátorov. Ak opakovane porušujete naše pravidlá, môže sa vám zabrániť v používaní X Tronic klub a my vám môžeme obmedziť prístup k X Tronic klub, deaktivovať váš účet alebo vám zabrániť v ďalšom používaní X Tronic klub. Môžeme odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý odošlete X Tronic klub, ak sa domnievame, že porušuje Podmienky, alebo nás k tomu vyžaduje príslušný zákon.

Existujú nejaké pravidlá týkajúce sa osobných údajov, ako je napríklad moja e-mailová adresa?
Na svojej individuálnej profilovej stránke („Profil“) nesmiete zobraziť žiadne osobné kontaktné alebo bankové informácie, a to ani vo vzťahu k vám, ani k inej osobe (napríklad mená, domáce adresy alebo poštové smerovacie čísla, telefónne čísla, e-mailové adresy, adresy URL, kreditné / debetná karta alebo iné bankové údaje alebo miesto výkonu práce). Ak sa rozhodnete prezradiť akékoľvek svoje osobné údaje iným používateľom, či už prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom, je to na vaše vlastné riziko. Odporúčame vám, aby ste pri zverejňovaní podrobností o sebe tretím stranám online postupovali rovnako opatrne, ako za iných okolností. Pri tom sa musíte riadiť našimi pokynmi a bezpečnostnými tipmi.

A čo osobné údaje ostatných ľudí, môžem ich použiť?
Osobné údaje ostatných používateľov X Tronic klub môžete používať iba v takom rozsahu, v akom ich použitie zodpovedá účelu X Tronic klub umožniť ľuďom navzájom sa stretávať. Informácie iných používateľov nesmiete použiť na komerčné účely, na spam, obťažovanie alebo nezákonné vyhrážanie. X Tronic klub si vyhradzuje právo zrušiť váš účet alebo zabrániť prístupu k jeho funkciám, ak zneužijete informácie ostatných používateľov.

Niektorí z mojich priateľov chcú vidieť všetkých ľudí, s ktorými chatujem. Môžem im povedať svoje heslo a nechať sa prihlásiť ako ja?
Krátka odpoveď je nie. Iba vy máte oprávnenie na prístup k svojmu účtu na X Tronic klub. Svoje heslo nesmiete s nikým zdieľať ani nikomu inému umožniť prístup k vášmu účtu, pretože to ohrozuje bezpečnosť všetkého Obsahu a osobných údajov, ktoré ste zadali spoločnosti X Tronic klub. Zodpovedáte za udržanie svojho hesla v tajnosti a zabezpečení. Ak tak neurobíte, X Tronic klub nenesie zodpovednosť za akýkoľvek neoprávnený prístup k vášmu účtu. Ak máte podozrenie, že niekto získal prístup k vášmu účtu, musíte nás o tom okamžite informovať na stránke Spätná väzba a povedzte nám o svojich podozreniach alebo obavách. Musíte tiež okamžite zmeniť svoje heslo. X Tronic klub si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak porušíte naše pravidlá týkajúce sa zabezpečenia vášho hesla.

Kto môže vidieť obsah, ktorý som vložil na X Tronic klub?
Keď nahráte obsah na X Tronic klub, bude k nemu prístup a prezeranie širokou verejnosťou. Ak nechcete, aby si takýto Obsah zobrazovali ostatní, môžete sa rozhodnúť použiť súkromné ​​priečinky a vybrať osobu, ktorej chcete poskytnúť prístup. Ak si napriek tomu neželáte, aby si ostatní používatelia mohli prezerať tento obsah, nemali by ste ho nahrávať na X Tronic klub. Vyhradzujeme si právo (bez záväzkov) podľa nášho výhradného uváženia a bez upozornenia odstrániť alebo upraviť, obmedziť alebo zablokovať prístup k akémukoľvek obsahu, ktorý nahráte alebo odošlete na X Tronic klub, bez akejkoľvek zodpovednosti za vás. Nie sme povinní zobrazovať žiadny Obsah, ktorý odošlete X Tronic klub, ani skontrolovať presnosť alebo pravdivosť akéhokoľvek Obsahu odoslaného X Tronic klub, ani monitorovať vaše použitie alebo použitie inými používateľmi X Tronic klub.

Ešte niečo potrebujem vedieť?
Keď používate X Tronic klub, súhlasíte s Podmienkami a na oplátku vám udeľujeme obmedzenú, osobnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie a nahrávanie Obsahu a na používanie X Tronic klub výlučne na vaše osobné použitie. Okrem tejto licencie nemáte žiadne ďalšie práva na používanie stránky, aplikácie alebo jej Obsahu alebo funkcií a nesmiete upravovať, upravovať, kopírovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, spätne analyzovať, meniť, vylepšovať alebo in akýmkoľvek spôsobom zneužívajú ktorúkoľvek zo stránok alebo Obsahu. Ak porušíte ktorúkoľvek z Podmienok, vyššie uvedená licencia sa automaticky ukončí a vy musíte okamžite nič zničiť

stiahnutý alebo vytlačený obsah.

2. Vlastníctvo obsahu
Po nahraní obsahu na X Tronic klub ho stále vlastním?
Áno (za predpokladu, že ste v prvom rade oprávneným vlastníkom - prečítajte si ďalšie pravidlá týkajúce sa zverejňovania obsahu, ktorý vám nepatrí).

Upozorňujeme však, že zverejnením, odovzdaním alebo odoslaním obsahu na X Tronic klub prehlasujete a zaručujete nám, že:

ste buď výlučným autorom alebo vlastníkom tohto Obsahu a vo všetkých prípadoch súhlasíte s tým, že sa vzdávate akýchkoľvek morálnych práv týkajúcich sa tohto Obsahu (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek práv na identifikáciu ako autora);
bola vám poskytnutá licencia, ktorá vám umožňuje používať, zverejňovať alebo nahrávať obsah; alebo
získali ste príslušný súhlas alebo oprávnenie na použitie, zverejnenie alebo nahranie takého Obsahu.
Vezmite prosím na vedomie, že zverejnením, nahraním alebo odoslaním Obsahu na X Tronic klub prehlasujete a zaručujete nám, že na to máte právo, a automaticky nám udeľujete nevýhradnú, bezplatnú a trvalú celosvetovú licenciu na použitie takého Obsahu v akomkoľvek spôsobom (vrátane, bez obmedzenia, úprav, kopírovania, úprav, prispôsobenia, prekladu, preformátovania, vytvárania odvodených diel od, začlenenia do iných diel, reklamy, distribúcie a iného sprístupnenia takého obsahu širokej verejnosti, či už vcelku alebo sčasti a v akomkoľvek formáte alebo médiu, ktoré je v súčasnosti známe alebo vyvíjané v budúcnosti).

Vyššie uvedenú licenciu môžeme prideliť a / alebo sublicencovať našim pridruženým spoločnostiam a nástupcom bez vášho ďalšieho súhlasu.

Máme právo zverejniť vašu identitu akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek vami zverejnený alebo nahraný obsah do našej aplikácie alebo na našu stránku predstavuje porušenie ich práv na duševné vlastníctvo alebo ich práva na súkromie alebo iných právnych predpisov.

Komu potom patrí zvyšok obsahu na X Tronic klub?
Nás! Všetok text, grafika, používateľské rozhrania, ochranné známky, logá, zvuky a umelecké diela na X Tronic klub vlastníme, kontrolujeme alebo na ne máme licenciu a sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a inými právami duševného vlastníctva.

Môžem použiť akýkoľvek Obsah, ktorý mi nepatrí?
S výnimkou obsahu, ktorý ste odoslali spoločnosti X Tronic klub, nemáte žiadne práva v súvislosti s obsahom na X Tronic klub a súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadny Obsah spôsobom, ktorý by mohol porušovať naše práva alebo práva tretích strán. To znamená, že súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, upravovať, prispôsobovať, distribuovať, publikovať alebo predávať celú stránku X Tronic klub alebo jej časť alebo na nich obsiahnutý obsah (iný ako vami zadaný obsah) nikomu inému.

3. Platené za služby
Čo si môžem kúpiť na X Tronic klub?
X Tronic klub vám ponúka možnosť platiť za určité služby ponúkané na tomto webe. Medzi prémiové služby X Tronic klub patria rôzne príležitosti nájsť a stretnúť ďalších ľudí, prispôsobiť svoj profil a vylepšiť váš profil, aby vás našlo viac ľudí. X Tronic klub tiež ponúka možnosť hrať na webe rôzne hry. Všetky tieto prémiové služby je možné zakúpiť po registrácii a môžete si prémiové služby predplatiť na rôzne dlhé obdobia.

Len čo zaplatíte za akékoľvek prémiové služby, máte právo do 14 dní zrušiť a uhradiť všetky prijaté platby. Ak si želáte zrušiť objednávku, dajte nám prosím vedieť prostredníctvom stránky Spätná väzba. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete do 14 dní stiahnuť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou akejkoľvek platenej služby, môžete toto právo stratiť. Po uplynutí 14 dní sú platby za služby nevratné.

Automatické doplnenie môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach platieb na svojej profilovej stránke. Cena sa môže líšiť v dôsledku viacerých faktorov, napríklad propagačných ponúk, vernostných bonusov a iných zliav.

Platené služby nie sú v sankcionovaných krajinách k dispozícii.

Ako obnovím svoje prémiové služby na X Tronic klub?
Keď požiadate o prémiovú službu X Tronic klub, autorizujete X Tronic klub na účtovanie poplatkov za vami vybraný spôsob platby. Ak chcete svoj platobný spôsob kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť, môžete tak urobiť buď prostredníctvom možnosti nastavenia platieb vo svojom profile, alebo kontaktujte svojho poskytovateľa mobilných služieb. Ak je vami vybraný spôsob platby prostredníctvom vášho poskytovateľa mobilných služieb, obráťte sa s ním na jeho platobné podmienky, pretože ich platobné podmienky budú rozhodovať o tom, ako sa uskutočňujú platby do X Tronic klub, ako aj o tom, ako je možné tieto platby meniť alebo rušiť. Vaše predplatné prémiových služieb X Tronic klub sa automaticky obnoví, kým sa nerozhodnete zrušiť. Ak ste povolili funkciu automatického dobíjania, váš účet sa bude automaticky dobíjať, kým sa nerozhodnete túto funkciu deaktivovať.

Môžem ktorúkoľvek zo svojich platených služieb preniesť na iného používateľa X Tronic klub?
Ak sa rozhodnete zúčastniť sa ktorejkoľvek z hier, prémiových funkcií alebo rozsahu služieb určených na zlepšenie vášho používateľského zážitku na X Tronic klub, zaväzujete sa, že tieto služby použijete pre seba a že ich nebudete prevádzať (bezplatne alebo ako predaj) do alebo nakupovať, alebo predávať tieto služby od iných používateľov X Tronic klub. X Tronic klub si vyhradzuje právo nectiť žiadne zaplatené služby, kde máte

ste sa pokúsili preniesť tieto služby na iné použitie alebo ste sa pokúsili kúpiť tieto služby od iného používateľa. X Tronic klub vám poskytne zaplatené služby iba v prípade, že ste osobou, ktorej boli vydané.

Trvajú moje kredity navždy?
Nie. Vyhradzujeme si právo na expiráciu nevyužitých kreditov, ktorých platnosť vyprší 6 mesiacov (pokiaľ sa kredity nenakupujú prostredníctvom iTunes). Ak odstránite svoj účet alebo ak váš účet zrušíme z dôvodu porušenia týchto podmienok, stratíte všetky nazhromaždené kredity. Ak dostanete bezplatné alebo propagačné kredity, môžeme ich kedykoľvek skončiť. Kredity nie je možné vyplatiť za žiadnu peňažnú sumu ani peňažnú hodnotu, pokiaľ sa písomne ​​nedohodneme inak.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vašich platieb nájdete v Podmienkach poskytovania služieb na stránke „doplnenie“.

4. Prístup k aplikácii a webovým stránkam
Zaručujete, že X Tronic klub bude neustále funkčné?
Bohužiaľ to nemôžeme zaručiť, pretože niekedy musíme vykonať údržbu aplikácie alebo webu, inak môžu byť ovplyvnené chybou alebo okolnosťami, ktoré nemôžeme ovplyvniť, takže X Tronic klub je poskytované „tak, ako je“ „ako je k dispozícii“ základe. Na kvalitu, presnosť, funkčnosť, dostupnosť alebo výkonnosť X Tronic klub sa neposkytuje žiadna záruka a vyhradzujeme si právo pozastaviť, zrušiť, zmeniť a doplniť, upraviť alebo zmeniť službu poskytovanú na X Tronic klub bez predchádzajúceho upozornenia a bez akejkoľvek zodpovednosti za vás.

A čo mobilný prístup?
Ste zodpovední za prijatie všetkých potrebných opatrení, aby ste zabezpečili prístup k X Tronic klub (vrátane, ale nielen, poplatkov za poskytovateľa internetu a poskytovateľa mobilného internetu a akýchkoľvek ďalších poplatkov spojených s takýmto prístupom). Nebudeme zodpovední za akúkoľvek zníženú funkčnosť, s ktorou sa môžete stretnúť v dôsledku prístupu k X Tronic klub prostredníctvom mobilných služieb alebo podobných služieb, ktoré sú v súčasnosti známe alebo vyvíjané v budúcnosti alebo v súvislosti s nimi.

Prístupom k X Tronic klub alebo súhlasom s prijímaním správ alebo oznámení od X Tronic klub prostredníctvom mobilného telefónu alebo iného pripojeného mediálneho zariadenia prijímate, že vám môžu byť účtované poplatky od vášho poskytovateľa internetu alebo mobilných služieb. Za tieto náklady nenesieme zodpovednosť.

Nie som zaregistrovaný a zdá sa mi, že nemám prístup k niektorému obsahu alebo funkciám v aplikácii alebo na webe. Prečo?
Neregistrovaní používatelia majú prístup iba k tej časti X Tronic klub, ktorá je verejne dostupná. Nebudú mať profil, ale môžu mať obmedzenú schopnosť nahrávať akýkoľvek obsah. Rozsah prístupu registrovaných používateľov na X Tronic klub bude závisieť od určitých kritérií týkajúcich sa splnenia ich profilu. Kritériá môžeme z času na čas zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho uváženia.

5. Ukončenie používania vami
Hovoria, že môžete mať príliš veľa dobrej veci ... čo mám robiť, ak sa chcem „odhlásiť“ z X Tronic klub?
Ak ste sa zaregistrovali na X Tronic klub, svoju registráciu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že po prihlásení prejdete na ovládací prvok „Nastavenia“ na X Tronic klub a kliknete na odkaz „Odstrániť profil“. Ukladáme informácie o vašom profile pre prípad, že by ste sa neskôr rozhodli obnoviť svoj účet. Mnoho používateľov deaktivuje svoje účty z dočasných dôvodov a pritom očakáva, že ich informácie budeme udržiavať, kým sa nevrátia na X Tronic klub. Preto budete môcť obnoviť svoj účet a celý svoj profil do 28 dní od deaktivácie. Len čo bude vaša registrácia ukončená, máme právo vymazať všetok súvisiaci Obsah, ktorý ste odoslali alebo nahrali na X Tronic klub. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Obsah, ktorý ste nahrali na X Tronic klub, iný ako váš profil (napríklad komentáre alebo e-mailové správy), sa na X Tronic klub môže naďalej zobrazovať aj po ukončení vašej registrácie.

6. Zneužitie / sťažnosť
Niekto nedodržiava Podmienky, komu to mám povedať?
Akékoľvek zneužitie alebo sťažnosť na Obsah na X Tronic klub môžete nahlásiť tak, že nás kontaktujete na stránke Spätná väzba s uvedením zneužitia alebo sťažnosti. Môžete tiež nahlásiť používateľa priamo z profilu kliknutím na odkaz „Nahlásiť zneužitie“ v jeho profile, výberom dôvodu sťažnosti a poskytnutím ďalších informácií, ktoré považujete za vhodné.

Vždy sa budeme snažiť čo najlepšie pomôcť vyriešiť akýkoľvek problém, s ktorým sa pri našej službe môžete stretnúť. Ak však vaša sťažnosť alebo spor nebudú vyriešené, môžete tu využiť platformu online na riešenie sporov Európskej komisie.

7. Zásady ochrany osobných údajov
Máte zavedené pokyny týkajúce sa toho, čo môžete robiť s mojimi osobnými údajmi?
Informácie spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania. Pred použitím X Tronic klub si prečítajte podmienky našich Pravidiel ochrany osobných údajov. Používaním X Tronic klub súhlasíte s takýmto spracovaním a zaručujete, že všetky údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, správne a presné.

8. Odkazy
Súvisia odkazy na aplikáciu alebo web s X Tronic klub?
X Tronic klub môže obsahovať odkazy na iné stránky, zdroje a možnosti nákupu poskytované tretími stranami. Tieto odkazy sú poskytované pre vašu informáciu

iba n. Ak získate prístup k týmto odkazom, môžete byť presmerovaní na stránky tretích strán. Tieto webové stránky tretích strán budú mať vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu od týchto podmienok líšiť. Zobrazenie odkazov na stránky tretích strán nepredstavuje schválenie žiadnej z poskytovaných informácií o obsahu tretích strán, stránok alebo zdrojov.

Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahom akýchkoľvek stránok alebo zdrojov tretích strán a neprijímame za ne zodpovednosť, vrátane (ale nielen) súladu stránok tretích strán s príslušnými zákonmi alebo predpismi.

9. Zrieknutie sa záruk a obmedzenia zodpovednosti
Zabudol som tu na pravidlá správania a teraz sa niekto vyhráža, že ma zažaluje. Vyriešia to vaši právnici?
Nie. Ak konáte spôsobom, ktorý rozrušuje ostatných používateľov, musíte byť zodpovedný za ich následky. Výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za vaše správanie alebo správanie iného používateľa X Tronic klub a výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za obsah nahraný vami alebo iným používateľom.

Môj priateľ je právnik a hovorí, že nemôžete vylúčiť zodpovednosť za všetko ...
Nič v týchto Podmienkach neobmedzuje ani nevylučuje našu zodpovednosť za:

smrť alebo zranenie osôb spôsobené ich preukázanou nedbanlivosťou;
podvod alebo podvodné skreslenie, alebo
akákoľvek zodpovednosť, ktorú nemožno zákonom obmedziť alebo vylúčiť.
V rozsahu povolenom zákonom X Tronic klub výslovne vylučuje:

všetky podmienky, vyhlásenia, záruky a ďalšie podmienky, ktoré by inak mohli vyplývať zo zákona, obyčajového práva alebo práva spravodlivosti; a
akákoľvek zodpovednosť, ktorá vám vznikne v dôsledku používania X Tronic klub, jeho služieb alebo týchto Podmienok, vrátane okrem iného akýchkoľvek nárokov, poplatkov, požiadaviek, škôd, záväzkov, strát alebo výdavkov akejkoľvek povahy a akýchkoľvek priamych, nepriamych, náhodných, zvláštnych, príkladných, represívne alebo následné škody (vzniknuté však vrátane nedbanlivosti), strata použitia, strata dát, strata spôsobená počítačovým alebo elektronickým vírusom, strata príjmu alebo zisku, strata alebo škoda na majetku, stratený čas v správe alebo kancelárii, porušenie zmluvy alebo nároky tretích strán alebo iné straty akéhokoľvek druhu alebo povahy, aj keď spoločnosť X Tronic klub bola informovaná o možnosti takýchto škôd alebo strát, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním X Tronic klub alebo v súvislosti s ním. Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje, ale nie je obmedzené na prenos akéhokoľvek deaktivačného zariadenia alebo vírusu, ktorý môže infikovať vaše zariadenie, poruchu alebo mechanické alebo elektrické zariadenie alebo komunikačné vedenie, telefón alebo iné problémy so vzájomným prepojením (napr. Nemáte prístup k internetu poskytovateľ služieb), neoprávnený prístup, krádež, ublíženie na zdraví, poškodenie majetku, chyby operátora, štrajky alebo iné problémy s prácou alebo akýkoľvek boží čin. v súvislosti s X Tronic klub vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek zodpovednosti za stratu príjmu alebo príjmu, stratu ziskov alebo zmlúv, stratu podnikania, stratu predpokladaných úspor, stratu dobrého mena, stratu dát, stratený čas na správu alebo kanceláriu a akékoľvek ďalšie straty alebo škody akéhokoľvek druhu, nech už vzniknú akokoľvek, či už spôsobené deliktom (vrátane, ale nielen, nedbanlivosti), porušením zmluvy alebo iným spôsobom, aj keď je možné ich priamo alebo nepriamo predvídať.
Celková zodpovednosť spoločnosti X Tronic klub voči vám v súvislosti so stratami, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s týmito podmienkami, či už zmluvne, deliktom (vrátane nedbalosti, porušením zákonnej povinnosti alebo inak) za žiadnych okolností nepresiahne 20 eur.

Čo spoľahlivosť X Tronic klub a informácie v ňom obsiahnuté?

X Tronic klub prijal primerané kroky na zabezpečenie meny, dostupnosti, správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých na X Tronic klub a poskytuje tieto informácie „tak, ako sú“, „ako sú k dispozícii“. X Tronic klub neposkytuje ani neposkytuje nijakú záruku ani zastúpenie ohľadne informácií obsiahnutých na X Tronic klub, či už výslovných alebo implicitných. Použitie X Tronic klub a materiálov na ňom dostupných je na vaše výhradné riziko. X Tronic klub nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z prenosu, používania údajov alebo nepresného obsahu zverejneného používateľmi. Ste zodpovední za prijatie všetkých potrebných preventívnych opatrení, aby ste zabezpečili, že všetok materiál, ktorý môžete získať od X Tronic klub, neobsahuje vírusy ani iné škodlivé zložky. Súhlasíte s tým, že X Tronic klub nebude poskytované nepretržite alebo bezchybne, chyby sa nebudú dať opraviť alebo že X Tronic klub alebo server, ktorý ho sprístupňuje, neobsahujú vírusy ani chyby, spyware, trójske kone alebo podobný škodlivý softvér. X Tronic klub nie je zodpovedné za akékoľvek poškodenie hardvéru vášho počítača, počítačového softvéru alebo iného vybavenia alebo technológie vrátane, ale bez obmedzenia, poškodenia v dôsledku akéhokoľvek narušenia bezpečnosti alebo vírusu, chýb, nedovolenej manipulácie, podvodu, chyby, opomenutia, prerušenia, chyby, oneskorenia v prevádzke alebo prenose, porucha počítačového vedenia alebo siete alebo iná technická alebo iná porucha. V nepravdepodobnom prípade, že na X Tronic klub dôjde k odhaleniu akejkoľvek chyby, vynaložíme všetko úsilie na jej bezplatnú opravu alebo opravu.

čo najskôr vám to spôsobí nepríjemnosti.

10. Odškodnenie
Zabudol som tu na pravidlá správania a teraz sa niekto vyhráža VÁSOU. Čo teraz?
Pokiaľ budeme žalovaní v dôsledku vášho používania X Tronic klub, máme právo brániť alebo vybaviť príslušný nárok, ako to uznáme za vhodné. Ak vás o to požiadame, budete na obhajobe akýchkoľvek relevantných nárokov spolupracovať v plnej miere a primerane, ako to požadujeme my.

Zaväzujete sa, že budete neškodní a odškodníte nás a našich vedúcich, riaditeľov, zamestnancov, agentov, zástupcov a poskytovateľov licencií voči a voči akýmkoľvek nárokom tretích strán, škodám (skutočným a / alebo následným), konaniam, konaniam, požiadavkám, stratám, záväzkom, nákladom a výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právne rady), ktoré nám vznikli alebo sú oprávnene vynaložené v dôsledku alebo v súvislosti s Vaším prístupom k X Tronic klub a jeho používaním, nahrávaním alebo odosielaním Obsahu na X Tronic klub vami alebo vašim správaním, iné ako v v súlade s Podmienkami alebo akýmkoľvek príslušným zákonom alebo predpisom („Nárok“). X Tronic klub si vyhradzuje výlučné právo na urovnanie, kompromitáciu a zaplatenie všetkých nárokov alebo dôvodov, ktoré sú proti nám vznesené bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

11. Rôzne
Čo všetky tie štandardné doložky, ktoré vidíte na konci väčšiny zmlúv? Sú najlepší!
Ako ste sa tak pekne pýtali ...

Podmienky a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť a vykladať v súlade s anglickým právom. V prípade rozporu medzi touto anglickou jazykovou verziou a akýmikoľvek preloženými kópiami zmluvných podmienok webových stránok, má prednosť anglická verzia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo zmeniť Podmienky („Zmena“). Ak to urobíme, zmeny sa zverejnia na tejto stránke a v dolnej časti podmienok uvedieme dátum účinnosti aktualizácií. Za určitých okolností vám môžeme poslať e-mail s oznámením o akejkoľvek zmene. Túto stránku by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste si všimli akékoľvek zmeny.

Ak neprijmete žiadnu Zmenu Podmienok, mali by ste X Tronic klub okamžite prestať používať. Vaše ďalšie používanie X Tronic klub činí novými aktualizovanými Podmienkami.

Ak bude z ktoréhokoľvek dôvodu niektorá z Podmienok vyhlásená súdom príslušnej jurisdikcie za nezákonnú, neplatnú alebo inak nevymáhateľnú, potom v rozsahu, v akom je táto podmienka nezákonná, neplatná alebo nevymáhateľná, bude oddelená a odstránená z Podmienok. a zvyšok Podmienok zostáva v platnosti, zostáva v plnej platnosti a účinnosti a bude naďalej záväzný a vynútiteľný.

Podmienky stanovujú celú dohodu a porozumenie medzi nami a vami vo vzťahu k vášmu používaniu X Tronic klub a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, vyhlásenia a dojednania medzi nami (ústne alebo písomné). Nič v tomto ustanovení neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť za podvodné skreslenie.

Žiadne zlyhanie alebo oneskorenie pri uplatňovaní akýchkoľvek práv, právomocí alebo privilégií podľa Podmienok nebude slúžiť ako vzdanie sa tohto práva alebo prijatie akejkoľvek zmeny Podmienok a nebude vykonané ani jedno alebo čiastočné uplatnenie práva, právomoci alebo výsada vylučuje akýkoľvek ďalší výkon tohto práva alebo výkon iného práva, moci alebo privilégia.

Nič v týchto Podmienkach neudeľuje ani nehovorí o tom, že by akýmkoľvek iným tretím osobám poskytlo výhody alebo právo vymáhať akékoľvek podmienky týchto Podmienok a Zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999, ktoré sa na tieto Podmienky nevzťahujú.